Отделение Клинична патология

Началник отделение Д-р Николай ТОШКОВ- ПРИЗНАТА СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ“.
Биолог: Йорданка Мермерска.
Ст.лаборант : Галина Вачева – бакалавър по „Управление на здравните грижи”

ДЕЙНОСТ:

Създавайки концептуално-методологична база на медицинската логика, Клиничната патология се явява съществена и неделима част от хирургичната дейност и особено от онкологията, при която правилният избор на лечение и прогнозната оценка се базират на данните от морфологичното изследване.
Освен това, Клиничната патология, като основен инструмент на профилактичната медицина, използва широко скринингови методи за ранна диагностика на определени ракови заболявания според програмата на МЗ и нуждите на здравеопазването.

Отделението по „Клинична патология“ се състои от следните структурни звена:

хистологична лаборатория – извършва хистологични изследвания на тъкани от оперативно отстранени тумори с различна локализация, ТАБ, щипкови биопсии при бронхо-, гастро-, ентеро-, ректо-, уро-, колоноскопии.
цитологична лаборатория извършва цитологична диагностика и профилактична (скрининг) дейност
гефрирна лаборатория – извършва спешна интраоперативна диагностика (експресно хистологично и цитологично изследване)- гефрир.
Допълнително се извършват:

· консултации на хистологични и цитологични препарати.
· извършване на патологоанатомични аутопсии.
Отделението по „Клинична патология“ разполага с:

парафинови микротоми
замразяващ микротом
центрофуги
термостат
микроскопи
Хистокинет(тъканен процесор за обработка на биопсични материал)
Криостат (експресно хистологично изследване)
Компютърна видеокамера за биологичен и стерео микроскопи
Телефони за контакт:

Началник отделение: +(359) (0)92/669 159

Хистолаборатория: +(359) (0)92/669 128