Отделение Палиативни грижи

НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ

Д-р Николай ЙОРДАНОВ

ПРИЗНАТИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Образователна и научна степен „Доктор“
„Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
Магистратура Обществено Здраве и Здравен Мениджмънт
Медицински Университет – София
Образователна и научна степен „Магистър“
Професионална квалификация „Здравен мениджър“

Призната специалност „Анестезиология и Реанимация“
Специалист по Анестезиология и Реанимация

Началник Сектор „Палиативни грижи“ КОЦ Враца
Управление и контрол на лечебната и профилактична дейност извършвана в отделение Палиативни грижи. Консултантска дейност в сферата на палиативните грижи и контрола и лечението на раковата болка за региона на северозападна България.
Медицински Университет – София; Филиал „проф. д-р Иван Митев“ – Враца ; Доцент в катедра „Медико-социални науки“ във филиал „проф. д-р Ив. Митев“ – Враца към МУ – София
Теоретично и практическо обучение на студенти по здравни грижи от филиал „проф. д-р Ив. Митев“ – Враца в областта на палиативната медицина, медицинска онкология и по анестезиология и интензивно лечение
Хоноруван преподавател във Факултет “Медицина” при
Медицински Университет “Георги Странски” гр. Плевен по дисциплините
– Медицина на болката
– Палиативна медицина

Специализации:

1. Специализация по „Анестезиология и Реанимация“
Медицинска Академия – София
2. 2012 – 2015 Докторантура на самостоятелна подготовка
Медицински Университет – Плевен
3. Образователна и научна степен „Доктор“
„Доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

4. Магистратура Обществено Здраве и Здравен Мениджмънт
Медицински Университет – София
Образователна и научна степен „Магистър“
Професионална квалификация „Здравен мениджър“
5. СЕРТИФИКАТ ICH GCP
6. ГЛАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ : GWCA 992; GWCA 999; GWCA 1012; KF6005-07; TAYFUN; CANVAS
ПОДИЗСЛЕДОВАТЕЛ NETU – 999; NETU 1120; SB 3; BRIGHTER;
ГЛАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ – NERO

КУРСОВЕ

Third Regional Education Meeting on Supportive Care in Cancer Patients for Eastern Europe and Balkan Region
Second Regional Education Meeting on Supportive Care in Cancer Patients for Eastern Europe and Balkan Region
The First Regional Education Meeting on Supportive Care in Cancer Patients for Eastern Europe and Balkan Region
Европейска Федерация на Анестезиолозите – „Лечение на болката“
Унгарска Хосписна Асоциация – Будапеща – „ Грижи за терминално болни пациенти“
Унгарска Хосписна Асоциация – Будапеща – „Палиативни грижи при напреднало заболяване“
Международен център за Палиативни грижи- Оксфорд и Международно училище по палиативна медицина – Гданск „Advanced course in Pain and Symptom management”
Университет на Белград , Училище по Медицина, Център за продължаващо следдипломно обучение – „ Supportive care in cancer patients“
Хоспис „Pallium“, Международен обучителен център, Университет по медицина Познан – „Практически курс по палиативна медицина“
Американско-Австрийска Фондация и Катедра по „Експериментална Анестезиология и Лечение на болката“ при Университетска болница – Виена – практическо обучение „Лечение на хроничната болка“
Център за Непрекъснато Медицинско Обучение при Медицински колеж на Университет Cornell – “Salzburg – Cornell seminars in Anesthesiology”

 

Д-р Илиана Борисова

ПРИЗНАТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Вътрешни болести; Нефрология;

КУРСОВЕ

Курсове по вътрешни болести, Ехографски изследвания

 

Мария КОСТОВАПсихолог

СПЕЦИАЛНОСТ – Медицинска сестра – Общ профил
Бакалавър по социални дейности, с профил „Работа с възрастни хора“.
Магистър по обща психология
Психолог -консултант

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

1. Медицинска сестра – Общ профил
2. Социални дейности                                                                                                          3. Професионална квалификация „Здравен мениджър“
4. Консултативна психология,
5. Енергийна психология

 

КУРСОВЕ

1. Проект по палиативни грижи „Матра България“.
Сертификационно обучение за работа с онкологично болни пациенти и техните близки.“

2.„Уисконсински тест за сортиране на карти WCST$
3. Сертификационно обучение за работа с „Минесотски многофакторен личностен въпросник 2 MMPI -2”
4. Сертификационно обучение за работа с „Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне BVRT”
5. Сертификационно обучение за работа с „Тематичен аперцептивен теск ТАТ”
6. Сертификат за участие в Национална среща за подобряване грижите за пациентите с онкологичнти и хематологични заболявания в България.
7. Сертификат за участие в „Day of Bioethics”, Медицински Университет Плевен – 2 кредитни точки
8. Сертификати и Удостоверения за завършено успешно обучение за нива А/А2/В1 и В2 по английски език.
9. Удостоверение за проведена форма на продължаващо обучение – „Специализирани грижи за пациенти с онкологични заболявания” – БАПЗГ РК Плевен –
10. Удостоверение за проведена форма на продължаващо обучение Осми Национален Конгрес по Онкология с международно участие БАПЗГ – СБАЛО ЕАД София.
11. Удостоверение за участие в семинар за продължаващо обучение по Глобални проблеми на човешките ресурси в здравеопазването, в рамките на проект: „Равни възможности за здраве: действие за развитие” – МУ Плевен –КОЦ Враца ЕООД.
12. Удостоверение за проведена форма на продължаващо обучение в катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология” при МУ Плевен на тема: „Актуални проблеми на педагогиката и андрагогиката”.
13. Сертификат за участие с научно съобщение на тема „Изследване емоционалното състояние, тревожността и депресията при научаване на диагнозата „рак” при болни с онкологични заболявания от Северозападна България”. Автор Мария Костова – психолог– МУ –Плевен.
14. Удостоверение за завършено обучение Курс по общ английски език ниво А1+ – Езикова школа „Англеланд” Враца.
15. Сертификат за участие в обучение на тема: Система за Управление на Качеството /СУК/ в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008 – БС Юнивърс” ЕООД.
16. Сертификат за участие в Първа Национална Среща за Редки Болести”Онкология и Хематология” БОД.
17. Certificate for participation at the Congress – 7 th European Conference of Nurse Educators – Plovdiv Bulgaria.
18. Удостоверение за завършен курс обучение по – трудови отношения, държавна служба, заплащане на труда, социално и пенсионно осигуряване.
19. Удостоверение за завършен курс –по трудово и социално –осигурително законодателство в Република България. – Гарант –Консулт” гр.Враца
20. Удостоверение за завършен курс – първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд. – Гарант –Консулт” гр.Враца
21. Удостоверение за преминат курс на обучение за работа с Програмен продукт ГАМА КОДМАСТЕР / регистрация, прием, превеждане и изписване на пациенти, кодиране на МКБ, изготвяне болнична статистика и обмен на данни с НЗОК/ – ГАМА КОНСУЛТ София.
22. Сертификат за участие в секция Превантивни здравни грижи с доклад на тема: „Групова терапия с онкологично болни пациенти в V-тия национален форум по здравни грижи – „Тенденции, развитие и приоритети в практиката на медицинските специалисти”.
23. Сертификат за завършен курс на обучение на тема Съвременни продукти за обслужване на стомата : ендокомпонентна система , аксесоари и козметика. – ConvaTec.
24. Certificate Palliative Care – Took part in international course: Palliative Care in Bulgaria – ROC Kop van Noord Hooland.
25. Сертификат за участие във Втори национален конгрес по продължителни грижи и палиативна медицина с международно участие гр. Хисаря 2015 год.

26. Certificate for participation at the ІІ Balkan Congress on History of Medicine – Varna Bulgaria.
27. Удостоверение за следдипломно обучение по критерии за качество на здравните грижи съобразно наредба №13 на МЗ, ДВ бр.80 от 2003 г. за Акредитация на лечебните заведения. БАПЗГ.
28. Удостоверение за участие във ІІ ри Национален Конгрес по Здравни грижи. Плевен .2003 год. БАРПЗГ.
29. Удостоверение за преминат курс на обучение по „Регистрация и епидемиология на злокачествените новообразования” СБАЛО ЕАД София
30. Удостоверение за преминат курс на обучение по „Психосоциални и правно-деонтологични проблеми при онкоболни. Диспансеризация и проследяване”. СБАЛО ЕАД София.
31. Участие в Научна Конференция РиУ Правец Резортс с презентация на тема
„Приложение на Енергийната психология в онкологията“
32. Участие в
.VI научна конференция на тема: Новости в онкологията на главата и шията
РиУ Правец Резортс презентация на
Тема: „Психологическа криза. Протичане на кризата при онкологично болни пациенти и техните близки и справяне с нея“
33. Участие в Научна Конференция Пловдив с презентация на тема: „Емпатия и комуникативни умения в онкологичната практика.“
34. Устие в Национален Еспертен борд за изготвяне на ръководство „Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията“.
35. Участие в Програма на Фирма NOVARTIS за „Психологична подкрепа и обучение на пациенти с авансирал рак на гърдата.
36. Сертификати за участие в МОРЕ 2014,2015, 2016, 2017, 2018 год.

37. Сертификати за участие в МОРЕ 2019 год . с прецентация :„Процеса на умиране и съобщаване на лошата новина“
38. Сертификати за участие в група за интервизия с Балинтов подод
39. Сертификат за завършен обучителен семинар „Стадиращи и диагностични процедури при ранене карцином на гърза. Психоонкология – Психично преживяване на рака.

 

Албена Николова – медицинска сестра

Специалност -„Медицинска сестра“ Образователно-квалификационна степен- „бакалавър“; Специалност „Социални дейности“„бакалавър“;

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Извършване на качествени здравни грижи.
Удостоверение за следдипломно обучение към МУ София –
1.“Специализирани сестрински грижи при деца с остри респираторни заболявания.“
2.“Специални състояния в педиатрията.“

КУРСОВЕ

Продължаващо обучение
1. Удостоверение за участие в курс на тема: Кожни проби при деца и възрастни.“
2. Удостоверение за участие в курс на тема:“Инхалаторно лечение – видове устройства, техника на използване.“
3. Удостоверение за участие в курс с тест на тема: „Оценка и лечение на хроничната болка. Поведение на медицинската сестра при лечение на пациенти с хронична болка.“
4. Удостоверение за участие в курс с тест на тема: Диабет- съвременни принципи за ле(ение и сонтрол.“
5. Удостоверение за участие в курс с тест на тема:“Дезинфекция и стерилизация в болничната практика – организация, методи , съвременни средства.“
6. Удостоверение за участие в курс с тест на тема:“Болнична хигиена. Комплексни решения за почистване и дезинфекция.“
7. Удостоверение за участие в курс с тест на тема: „Хигиенна дезинфекция на ръце.“
8. Удостоверение за участие в специализиран курс на тема: „Сестрински грижи и техники на инхалаторно лечение при деца с бонхиална астма.“

 

 

Таня Димитрова – Петрова – медицинска сестра

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Специалност -„Медицинска сестра“ Образователно-квалификационна степен- „бакалавър“
Специалност „Социални дейности“„бакалавър“

1.Следдипломна квалификация „Палиативни грижи при онкоболни в авансирал стадий. Борба с болката – 2005 год.
2.Продължаващо обучение
А/ „Педагогически и психологически аспекти на взаимоотношението пациент- медицински екип“ 2009 год.
Б/ „Основни етични проблеми в медицинската практика“ 2010 год.
В/“Глобални проблеми на човешките ресурси в здравеопазването“ в рамките на Проект „ Равни възможности за здраве: действие за развитие“.

КУРСОВЕ

1. Тематичен курс„Палиативни грижи при онкоболни в авансирал стадий. Борба с болката – 2005 год.
2. Курс с тест „Дезинфекция на ръце“ 2011 год

 

 

 

 

Старша мед.сестра Нели КИРИЛОВА – бакалавър по Управление на здравните грижи

Дейност:

Стационарен капацитет: 15 легла

Отделението за Палиативни Грижи оказва всеобхватни и от най-високо качество палиативни грижи на онкологично болни и техните семейства, когато болните и семейството се нуждаят от тях.

Основната цел на прилаганите от екипа на отделението лечение и грижи е подобряване ,повишаване и подържане на най-доброто възможно качеството на живот на болните с онкологични заболявания при запазване на активността и автономността им максимално и колкото е възможно.

За постигането на тази цел се прилага интегриране на психологичните и духовни аспекти на грижите с тези, насочени към постигането на симптоматичен контрол над болката, задуха, умората, тревожността, депресията и други мъчителни симптоми, които могат да настъпят в хода на боледуването и по време на лечението, при безпрекословното зачитане на свободната воля и правото на избор на болния.

В отделението се предлага система за социална, психологическа и духовна подкрепа, насочена към членовете на семейството по време на боледуването и лечението на пациента.

Телефон за контакт: + 359 (0) 92 669 134