ВАЖНО!!!! Направено е изменение в сроковете за подаване на оферти по обществените поръчки 00813-2020-0001, 00813-2020-0002, 00813-2020-0003 на основание Параграф 13 от ПРЗ на ЗИДЗМДВИП и методично указание на АОП \МУ-5\ от 14.04.2020 на АОП \МУ-4\ от 9.04.2020 на АОП