Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на дизелов генератор за нуждите на Коц-Враца ЕООД

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID 9010339.

Валидна до 27.12.2012 година включително.

Разяснения по реда на чл.29 от зоп във връзка с постъпило запитване вх № 878 от 18.12.2012