”Доставка на лекарствени продукти за 2 обособени позиции: Позитивен лекарствен списък и Извънпозитивен лекарствен списък.