„Доставка на Многосрезов компютърен томограф с възможност за симулиране на лъчелечението на пациентите на КОЦ-ВРАЦА ЕООД“- 2012 година