„Доставка, пускане в експлоатация, обучение на персонала и осигуряване на сервизна поддръжка на система за планиране на лъчелечението и дозиметрична апаратура за нуждите на пациентите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД” + Р А З Я С Н Е Н И Я /17.02.2014 г./