„Извършване на СМР за Кабелна линия 10кV срН, Площадкови кабелни линии НН и присъединяване на БКТП 10/0,4 кV, 2х800 кVА”

Публичната покана е пубикувана в РОП на АОП  под ID 9011540 от 28.01.2013 година и е валидна до 07.02.2013година включително