КАБИНЕТИ

Ние се отнасяме към пациентите с внимание, уважение и доброта

Кабинет "Лечение на болката"

Лечение и контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания и палиативни грижи при терминално онкологично болни…

Дерматологичен кабинет

Профилактика на онкодерматологичните заболявания, диагностика на онкодерматологични заболявания и преканцерози…

Радиологичен кабинет

Първични и вторични консултативни прегледи за преценка за лъчелечение…

Гинекологичен кабинет

Профилактика на онкогинекологични заболявания, дигностика на онкогинекологични заболявания и преканцерози…

Урологичен кабинет

Диагностика на онкоурологичните заболявания и преканцерози, първични и вторични консултативни прегледи…

Кабинет "Лекарствено лечение"

Първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено лечение на онкологичните заболявания…