Отделение Онкологична Гастроентерология

Началник  отделение – Д-р Румен Стефанов– признати специалности по „Вътрешни болести” и „Гастроентерология и диететика”.

Свидетелства за професионална квалификация по:

„Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия- първо ниво”,

„Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво”,

„Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури- първо ниво”,

„Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво”,

„Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – трето ниво”.

Д-р Петя Петкова, признати специалност „Гастроентерология“

Д-р Ивелина Копчева – призната специалност „Гастрология“

Ординатор – Д-р Христофор АТАНАСОВ– призната специалност „Вътрешни болести“

Старша медицинска сестра: Венеция Дойчинова-

Дейност:

Стационарен капацитет: 10 легла

В Отделението по Онкологична гастроентерология се осъществява консултативна, диагностична и специализирана лечебна дейност на злокачествени и доброкачествени новообразувания на органите на храносмилателната система, коремната кухина и коремната стена, а също при необходимост и на други органи и системи в обема на онкологията според националната онкологична доктрина.

Извършват се основните видове дейности :

Профилактика на злокачествените заболявания чрез диагностика и лечение на преканцерозите.
Метафилактика на доброкачествени и злокачествени новообразувания, вече открити и лекувани с методите на съвременната онкологична практика.
Рутинните процедури под ехографски контрол (биопсии, пункциии, контрастно-усилена ехография и други подобни)
Аблативна терапия на първичен чернодробен рак и метастази в чернодробния паренхим,
Поставяне на перкутанни билиарни дренажи
Провежда се дренажно лечение на панкреасни кисти и интраабдоминални патологични течни колекции и абсцеси.
В условията на ендоскопия се осъществяват полипектомии, ендоскопски мукозни резекции и субмукозни ендоскопски дисекции на преканцерози и ранен рак
Ендоскопско връзково лигиране на варици,
Балонни дилатации на стенози,
Аргон-плазмени коагулации и деструкции,
Хемостаза с клипс-апликатор,
Поставяне на перкутанна гастростома,
Химически аблации и други.
Апаратурна обезпеченост: Отделението разполага с най- съвременно медицинско оборудване съгласно изискванията от „Медицинския стандарт по гастроентерология“ и критериите за добра медицинска практика.

Ехографски апарат
Видеоендоскопска система – окомплектована с гастроскоп, колоноскоп и дуоденоскоп, а също и всички необходими аксесоари и инструменти за цялостната дейност, включително DVD видеорекордер, цветен принтер и архивираща система.
Апарат за аргонплазмена коагулация и за електрохирургия
Телефон за контакт: +359 (0) 669 163