Отделение по лъчелечение

 

НАЧАЛНИК – Д-р Теодора СТЕФАНОВА с призната специалност по „Лъчелечение” и квалификация „Здравен мениджмънт”.

Ст.ординатор – Д-р Борислав БОРИСОВ с призната специалност ” Лъчелечение”

Ординатор – Д-р Росен АЙКОВ – ординатор по специалността „ Лъчелечение”

Ординатор – Д-р Благовест КОСТАДИНОВ – специализант по специалността „ Лъчелечение”

Ординатор- д-р Павел Иванов-с призната специалност по „Радиология”

Ординатор – д-р М.Ставров– с призната специалност по КВБ

Ст. рентгенов лаборант Иванка Рашева-магистър „Управление на здравните грижи”

Дейност:

Стационарен капацитет: 54 легла

Лечебната дейност в отделението е строго съобразена със съвременните стандарти и основните алгоритми на лъчелечението на туморните заболявания.

Извършват се основните видове дейности :

Амбулаторно-консултативна
Диагностична
Екипно обсъждане на лечебния план на всеки болен
Лечебната дейност задължително преминава през регламентираните от практиката етапи:
Лъчелечение на злокачествени заболявания, доброкачествени тумори и преканцерози:
пред оперативно-следоперативно-дефинитивно-палиативно-противоартрозно
Клинико-биологично планиране
Анатомо-топографско планиране
Дозиметрично планиране
Изпълнение на облъчването
Контрол на лъчелечебния план
Наблюдение на болния за ранни лъчеви реакции
Оценка на лечебните резултати
Проследяване на болните
Трудово-лекарска експертиза при временна и трайна неработоспособност:
Апаратурна обезпеченост:

Кобалтова телегаматерапия,
Киловолтна близко фокусна и дълбока рентгенова лъчетерапевтична апаратура
Дозиметрична лаборатория.

Телефони за контакт:

Сестри: +(359) (0)92 669 140

Лекари: +(359) (0)92 669 139