03-17 Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и приспособления за достъп на хора с увреждания за нуждите на „КОЦ Враца“ ЕООД във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-1.008-1529 „Подобряване на условията на труд в КОЦ Враца